B2B

cow.png

Տեղական ցլիկ ամբողջական (ջանդակ)

Տեղական ցլիկ ամբողջական (ջանդակ).jpg

2550 դրամ

150-ից 250 կգ ընդհանուր քաշով

Տրամադրում ենք՝

  • Բժշկի թուղթ

  • Մորթարանի թուղթ

  • Անվճար առաքում

​Տեղական, բնական, թարմ, բարձր կարգի

Մսի բարձր որակը երաշխավորվում է
 

 
Pig.png

Տեղական խոզ ամբողջական (ջանդակ)

Տեղական խոզ ամբողջական (ջանդակ).jpg

2100 դրամ

35-ից 40 կգ ընդհանուր քաշով

Տրամադրում ենք՝

  • Բժշկի թուղթ

  • Մորթարանի թուղթ

  • Անվճար առաքում

​Տեղական, բնական, թարմ, բարձր կարգի
 

 
Lamb.png

Տեղական գառ ամբողջական (ջանդակ)

Տեղական գառ ամբողջական (ջանդակ).jpg

3500 դրամ

10-ից 15 կգ ընդհանուր քաշով

Տրամադրում ենք՝

  • Բժշկի թուղթ

  • Մորթարանի թուղթ

  • Անվճար առաքում

​Տեղական, բնական, թարմ, բարձր կարգի